ติดต่อสอบถามข้อมูลทางการเกษตร โทร ๐๒ ๔๔๑ ๓๗๐๕ e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

 
 
 
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ปี ๒๕๕๙ หน้า (๑) หน้า (๒) หน้า (๓) และหน้า ()
     
ข่าวและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

โครงการเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่๑)

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๘ พ.ย ๕๙)

ประสานงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๘ พ.ย ๕๙)

สำรวจความต้องการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ณ สำนักงานเขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๕ พ.ย ๕๙)

ผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ พ.ย ๕๙)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ พ.ย ๕๙)

จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ครั้งที่ ๒

ณ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ พ.ย ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๔ พ.ย ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลแผนการผลิตรายครัวเรือน

ณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๓ พ.ย ๕๙)

จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๓ พ.ย ๕๙)

สำรวจความต้องการวัสดุโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๓ พ.ย ๕๙)

สำรวจความต้องการวัสดุโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ณ เขตบางแค กทม.

อ่านรายละเอียด (๒๒ พ.ย ๕๙)

 
Copyright 2010 , Agricultural Extention Office . All right reserved.
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔  โทร./โทรสาร 0-2441-3705
e-mail: tawee_bkk@hotmail.co.th